Siparis Telefon:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
SİGORTA MUHASEBESİ

SİGORTA MUHASEBESİ ÖĞRETİYORUZ.

 

Sigorta Muhasebesi Hesap Planı

 


 

Resmi Gazete: 30.12.2004 Perşembe Sayı: 25686 (Asıl) 

Hazine Müsteşarlığından:

 

Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi) (No: 1)


          Madde 1- 
Bu düzenlemenin amacı; sigortacılık sektöründe tek tip mali tablolar hazırlanmasına imkan tanınması, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirebilmesinin ve mali güçlerinin izlenebilmesi, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin muhasebe kayıtlarında ve raporlamalarında tekdüzelik sağlanması, sağlıklı ve mukayese edilebilir bilgi üretimi ve akımını sağlayacak bir alt yapı oluşturup gerek sigortacılık sektörünün, gerekse sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mali durumunun ve gelişiminin mümkün olan en iyi şekilde izlenebilir ve değerlendirilebilir hale gelmesidir.

Kapsam

Madde 2- Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı şirketlerin şubeleri ve emeklilik alanında Türkiye’de faaliyet gösteren bütün şirketler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketler ayrıca şirketlerince kurulan emeklilik yatırım fonlarının muhasebeleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulamaya konulan muhasebe standartlarında öngörülen hususlar çerçevesinde hareket etmelidirler.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 inci maddesine  ve Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4-  Bu Tebliğde geçen;

a)   Kanun; 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

b)   Bakan veya Bakanlık; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan veya Bakanlığı,

c)   Müsteşarlık; Hazine Müsteşarlığını,

d) Şirket; Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini ve emeklilik şirketlerini

ifade eder.

Sigortacılık Hesap Planı Yapısı

Madde 5- Sigortacılık Hesap Planı, Hesap sınıfları 1-9 arasında kodlanmış olup, hesap kod ve sınıfları aşağıdaki gibidir.

 

 

SINIF KODU

HESAP SINIFLARI

1

 CARİ VARLIKLAR

2

 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

3

 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

4

 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5

 ÖZSERMAYE

6

 GELİR TABLOSU HESAPLARI

7

 HAYAT DIŞI BRANŞLARI TEKNİK KISIM GELİR TABLOSU

8

 -

9

 NAZIM HESAPLAR

 

 

 

 

 

 

Hesap Numaralama Sistemi

Madde 6- Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç 3 haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise 5 veya 6 haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

1   2  3   4  5  6   7  8  9 

A  B  C  D  E  F G H  I

A- Hesap sınıfını tanımlar,

B - Grup numarasını tanımlar,

C - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE  - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F - Alt hesap numaralarını tanımlar,

GHI- Tali hesap numaralarını tanımlar.

Değişiklik

Madde 7-  Sigortacılık Hesap Planı’nda;

a) Müsteşarlığın izni olmadan defteri kebir seviyesinde yeni hesap açılamaz.

b) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için şirketlerin ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açabilirler.

c) Defteri kebir hesabı ile birlikte bir veya daha fazla yardımcı hesap varsa yeni yardımcı hesapların ilavesi, bir veya daha fazla alt hesap varsa yeni alt hesapların ilavesi, Müsteşarlığın izniyle mümkündür. 

d) Yardımcı hesap veya alt hesap seviyesinde tespit edilmiş maddeler için şirketler gerek duyacakları alt veya tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

e) “Diğer” hesaplar, ilgili bölümde ayrı bir hesap açılmasını gerektirmeyen büyüklükte olan işlemlerle sık tekrarlanmayan işlemlerin kaydı için ayrılmıştır. Bir işlem bu niteliği taşımadığı halde kaydedileceği özel bir hesap bulunmuyorsa, bu tür işlemler için Müsteşarlıktan izin alınarak özel bir hesabın açılması şarttır.

Bu madde uyarınca Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesinde yapılan değişiklikler, Müsteşarlıkça sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerine duyuru yapılmak suretiyle yürürlüğe girer.

 


Facebook'ta Payla